Edit Official ผลงานทางวิชาการของ นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่มีต่อโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย
Files must be less than 15 MB.
Allowed file types: pdf rar zip xls xlsx docx.

แท็บแนวตั้ง