นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
 
ประวัติส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2506 อายุ 47 ปี 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
เบอร์โทรศัพท์ 087-7867229
 
 
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขา จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2542 ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี (น.บ.) สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
ประวัติการรับราชการ
18 มิ.ย. 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านนาพราน สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังทอง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
27  พ.ย. 2535 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอนครไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
18  พ.ค. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาตอน สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอชาติตระการ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
1 ก.พ. 2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
1 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
1 ก.พ. 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 
30 มีนาคม 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
26 มีนาคม 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
 
วิสัยทัศน์
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ยืนหยัดบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 
ประวัติการฝึกอบรมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
พ.ศ. 2534 อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2541 อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอสามพาน จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2551 อบรมหลักสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
 
ประวัติการศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2547 (17 – 21 เมษายน 2547) ศึกษาดูงานการศึกษาระดับประถมศึกษา ในประเทศเกาหลีใต้
 
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. 2547 (11 – 15 ตุลาคม 2547) อบรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พ.ศ. 2547 (30 มิถุนายน – 30 กันยายน 2547) อบรมทางไกล เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
พ.ศ. 2548 อบรมเข้มสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2552 (10 – 11 สิงหาคม 2552) อบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน สำนักงานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2552 อบรมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.2552 – 2561) สำนักงานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมกอล์ฟแอนด์สปา จังหวัดปทุมธานี
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตนเอง (ID Plan) คือ ต้องศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพท. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง ศึกษาหาความรู้ทางวิชาการและหาเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม มีความสำนึก และมีจิตวิญญาณ ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้บริหารการศึกษา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ เพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษา เพื่อถอดรหัสความรู้ที่เป็นสากล มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่าย มีความสามารถในการประสานงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งไปสู่ผลสำเร็จ และเป้าหมาย โดยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา