นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

 
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 
 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด วันที่ 10 มิถุนายน 2507
ภูมิลำเนา ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
 
ประวัติการศึกษา
วุฒิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วุฒิอื่น ๆ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ห้า ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
ประวัติการรับราชการ
29 กรกฎาคม 2530  - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สปอ.ไทรงาม สปจ.กำแพงเพชร 
2 สิงหาคม 2534  - นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร 
26 กุมภาพันธ์ 2536 - ผู้ช่วยศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน 
14 กุมภาพันธ์ 2537 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาหมื่น จ.น่าน 
3 มกราคม 2540  - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน 
1 ตุลาคม 2540 - ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 
25 พฤศจิกายน 2542 - ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 
25 กันยายน 2545 - ศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 
5 พฤศจิกายน 2545  - ศึกษาธิการอำเภอไทรงาม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร
7 กรกฎาคม 2546 - ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
1 มีนาคม 2547 - ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
วิสัยทัศน์
“องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยบุคคลที่รอบรู้ มีจิตสาธารณะ มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานไปสู่เป้าหมายขององค์กร”
 
เป้าหมาย
 “พัฒนาคน พัฒนาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษา” 
 
ผลงานดีเด่น
1.ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544 (มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00)
2. ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการคัดเลือกผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2544 ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับดีเด่น
3. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 ผ่านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหลักสูตร การพัฒนาตนเอง และเกณฑ์ประเมินผลระดับ ดีเยี่ยม เมื่อปี พ.ศ. 2544
4.ได้รับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2543 จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะเจ้าหน้าที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพัฒนาเยาวชนด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ
5. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง กลุ่มข้าราชการ ระดับ 4 – 6 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2538 
6. ผลการประเมินการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2543 และ2544 ได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ 2538 แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
วิสัยทัศน์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ช่วยบริหารการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยมุ่งเน้น การใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ให้มีความเสมอภาค และทั่วถึง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
3. พัฒนางานด้านวิชาการ กระบวนการนิเทศ การวางแผนตรวจ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำผลงานการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการองค์กรและประสานเครือข่ายนอกองค์กร
5. พัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความพร้อมในการให้บริการโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
6. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
7. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานทุกระดับ
8. ส่งเสริม สนับสนุนการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ